BİNALARIMIZI DEPREM YIKMADAN BİZ YIKALIM

KENTSEL  DÖNÜŞÜMÜN  BAŞVURU AŞAMALARI

Merhaba  Değerli Okuyucularım ,

Eski binaların yenilenmesi  kentsel dönüşümle daha avantajlı bir hal almaktadır.  Devlet , kentsel dönüşümde binalar için  normal inşaat alanının üstünde bir m2 vererek eski binaları yenilenmesi konusunda insanlara büyük bir avantaj sağlamakta  , ayrıca  uygun faizli bina yapım kredileri  ve kira desteği de sunmaktadır.

Türkiye bir deprem bölgesidir. 17 ağustos 1999 Gölcük ve 12 kasım 1999  Düzce depremler i yakın tarihimize acı bir hatıra olarak yerini korumaktadır. Ülkemizde 1947,1953,1961,1968,1975,1988 ve halen yürürlükte olan 2007 olmak üzere 7 kez deprem yönetmeliği revize edilmiştir.   Bunu takip eden diğer  yasa ise  17 haziran 2010 yılında ki 5393 sayılı kanunla uygulamaya konuldu .  Bu kanunda belediyelere  eskiyen kent yapılarını  yenileme yapması için  “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı”  belirlemesi  , kentin tarihi ve kültürel dokusunu koruması  veya deprem riskine karşı tedbirler alarak kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri” uygulayabileceği belirtilmiştir.

Kentsel dönüşümle ilgili  en önemli yasa ise 31 mayıs 2012 de yayınlanan 6306 sayılı  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”dur.

Kentsel dönüşümde amaç  rant olmamalıdır.  

Yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı , yaşam alanları daha geniş,  kültürel ve sosyal açıdan gelişime açık şehirler olmasını diliyoruz.

                ESKİ BİNALARI YENİLENMESİ  İLGİLİ AŞAMALAR (6306 sayılı kanun )

Eski binalarımızın yenilenmesi ile ilgili süreçler Riskli yapı belirlenmesi ile başlıyor.

“Riskli yapı ,  ekonomik ömrünü tamamlamış ,yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır.

Başvuru aşamaları :

 • Başlangıçta binada oturan herhangi birinin tapu belgesi ve nüfus cüzdanı ile  belediyeye,  il özel idareye,  bakanlıkça belirlenen lisanslı kuruluşlara  başvurması  ile süreç başlamış oluyor.
 • Çevre ve şehircilik bakanlığı  binanın sağlamlık durumunu kontrol edecek olan lisanslı kuruluşa işi yönlendirir .
 • Lisanslı kuruluş binanın yerinde örneklerini  alınarak incelemeyi    başlatmış olur.  
 • Yapının riskli olduğu tespit edilirse bu durum çevre ve şehircilik bakanlığına 10 gün içerisinde rapor edilerek bildirilir. .
 • Rapor bakanlık tarafından incelenir ve rapor da eksiklik yoksa kabul edilir .
 • Bu  rapor , Çevre ve şehircik bakanlığı tarafından  ilgili tapu müdürlüğüne gönderilerek tapulara riskli yapı ibaresi eklenir.
 • Takip eden süreçte oturan kişilere  tebligatlar gönderilir.

Tebligat  ta ,  15 gün içerisinde tebligatı alan malikler çevre ve şehircilik bakanlığına itiraz edebileceği belirtilir. İlgili idare 60 günden az olmamak kaydı ile binanın boşaltılması ve yıkılması gerektiğini oturanlara bildirir.

 • İtiraz yapılmış ise itirazla ilgili komisyon,  ilgili ildeki teknik  üniversitenin belirlediği 4 üye , bakanlık tan 2 ‘er inşaat mühendisi ,  1 jeofizik veya  jeoloji mühendisi  toplam 7 üye,  raporu tekrar inceler ve yerinde inceleme sonucunda nihai kararı verir.
 • Karar  binanın riskli bulunması  şeklinde çıkarsa ilgili belediye veya  il özel idaresi tarafından  binanın yıkım süreci başlar ve 60 günden az olmamak kaydı ile  süre verilerek binanın boşaltılması ve yıkılması istenir. Maliklerden birinin başvuru su ile binanın boşaltıldığı, elektrik suyunun kesildiğinin ilgili kurumlardan aldığını gösteren belge ile ilgili kuruma başvurması ile idare tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir ve 6 iş günü içerisinde binanın maliklerce yıkımı istenir. İlgili maliklerce yıkılmayan binalar idare tarafından veya mülki amirlik tarafından yıktırılır . Yıkım masrafları ise daire sahiplerinin hisseleri oranında maliklerden tahsil edilir.
 • Teknik heyet riskli olmadığına karar verirse bina üzerindeki riskli yapı ibaresi kaldırılarak oturulmaya devam edilir.

YIKILAN BİNA ARSASINDA YENİ YAPILACAK BİNA İLE  İLGİLİ İŞLEMLER

Bina arsa maliklerinin 3 te 2 çoğunluğu sağlaması halinde müteahhit ile yeni bina yapılması hususunda anlaşmaya varabilir veya mülk sahipleri bedel karşılığında kendileri müteahhide yaptırabilirler. Yeni bina yapılmasını kabul etmeyen 3  te 1 malik  ise çevre ve şehircilik bakanlığının belirleyeceği değerleme firması tarafından konut değerlemesi yapılarak önce diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilir,  hissedarlardan alıcı  çıkmazsa dışarıdaki alıcılara satış yapılır.  Yine alıcı  çıkmazsa bedeli hazine tarafından ödenmek kaydı i le  ilgili mülk hazineye kaydedilir.

MALİKLERİN veya KİRACILARIN ALACAĞI YARDIMLAR

Bu süreçte malikler ya kira yardımı  veya  kredi yardımı alabilirler.

Kira yardımı alanlar kredi yardımı alamaz , kredi yardımı alanlar kira yardımı alamaz.

Kiracılar kira veya kredi faiz desteği almak için ilgili adreste en az 1 yıl oturduğunu belgelemek zorundadır.

 Kira yardımı süresi  maximum  18 aydır.

Kentsel dönüşüm Kredi faiz desteği  2020 yılı için maksimum konut başına 200.000 tl dir.  Bu kredi desteğinden kiracılarda faydalanabilir .

Kira yardımı başvuruları, tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda yetkili  idareye yapılır.

 Riskli alan ilan edilen,  kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde ki  kira yardımı ise , yapının tahliye edildiği tarihten başlatılır.

Kanun kapsamında yararlanılan muafiyetler nelerdir?

 • Noter harcı,
 • Tapu ve Kadastro harçları,
 • Belediye Gelirleri Kanununun 79., 80., 84. ve Ek-1. maddeleri uyarınca belediyelerce alınan harçlar,
 • Damga Vergisi,
 •  Veraset ve İntikal Vergisi,
 • “Döner Sermaye Ücreti” adı altında alınan bütün ücretler;İmar Kanunu’nun 21. ve 23. maddeleri ve belediye meclis kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret,
 • Otopark Yönetmeliği uyarınca alınan ücretler,
 • Banka ve sigorta işlemler i için alınan ücretler.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN  Hüseyin titiz

Firma ismi : Emlakhabercisi

mail :huseyin@emlakhabercisi.net     instagram : emlakhabercisi